DÀNH CHO GIÁO VIÊN

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giáo viên chủ site vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Giáo viênNhóm quản trị để đến với danh sách nhóm quyền trong trường

- Bước 3: Click vào nút Thêm nhóm quyền để tạo nhóm quyền

Lưu ý: Người dùng tích vào Mặc định thì tất cả các tài khoản giáo viên mới tạo sẽ mặc định có các quyền trong nhóm này

- Bước 4: Click vào Phân quyền để phân quyền cho nhóm

*Lưu ý:

Danh sách quyền hiển thị theo các tính năng trên trang quản trị

Tích chọn Dữ liệu toàn toàn trường thì tài khoản sẽ có quyền thao tác với tất cả dữ liệu của website

Tích chọn Dữ liệu cá nhân thì tài khoản nào chỉ có quyền thao tác với dữ liệu cá nhân tài khoản đó tạo

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên chủ site vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Giáo viên → Giáo viên để đến với danh sách giáo viên trong trường

Bước 3: Có 2 cách để tạo tài khoản giáo viên

Cách 1: Click vào nút Thêm tài khoản để tạo từng tài khoản giáo viên

Các thông tin bắt buộc: Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu

Cách 2: Click vào Import để tải file giáo viên lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản giáo viên

Người dùng click vào Phân quyền để phân quyền trục tiếp cho giáo viên

Có thể gắn thêm giáo viên vào nhóm quyền đã tạo hoặc tích chọn quyền cho giáo viên

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên chủ site vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Giáo viên → Logs để xem lịch sử hoạt động của các tài khoản giáo viên

Người dùng có thể lọc tìm kiếm theo Nhóm hành động/Hành động cụ thể

Người dùng có thể lọc tìm kiếm lịch sử hoạt động của từng giáo viên

 

1. Tạo lớp học 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Lớp để đến với danh sách lớp học trong trường

- Bước 3: Click vào nút Thêm lớp học để tạo lớp học. Có 2 cách để thêm học sinh vào lớp học

Cách 1: Người dùng chọn thêm từng học sinh đã tạo tài khoản vào lớp học

Cách 2: Người dùng click vào nút Chọn tệp để tải file tài khoản học sinh mới lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản học sinh

Người dùng chọn gắn khóa học/gói khóa học nào cho lớp thì tất cả các học sinh trong lớp sẽ tham gia được khóa học/gói khóa học đó

2. Xem bảng điểm của lớp học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Lớp để đến với danh sách lớp học trong trường

- Bước 3: Click vào Bảng điểm để xem bảng điểm của học sinh trong lớp

*Lưu ý: Người dùng cần truy cập Cài đặt > Bảng điểm để tạo các đầu điểm thì mới có thể tạo các đầu điểm cho học sinh

- Bước 4: Click vào Import sẽ hiển thị popup tải file điểm của học sinh

- Bước 5: Click vào Mẫu để tải về file mẫu. File mẫu hiển thị danh sách các học sinh trong lớp và các đầu điểm người dùng đã tạo

- Bước 6: Người dùng điền điểm vào file mẫu và tải lên hệ thống theo năm học, học kỳ và môn học.

- Bước 7: Người dùng chọn tìm kiếm đồng thời theo năm học, học kỳ và môn học để xem bảng điểm của học sinh trong lớp.

- Bước 8: Người dùng chọn tìm kiếm đồng thời theo năm học, cả năm và môn học để xem điểm TB năm của lớp. ĐTBmcn = (ĐTBmhk1 + ĐTBmhk2 x 2)/3

*Lưu ý: Người dùng có thể click vào Sửa điểm để chỉnh sửa điểm của học sinh

3. Xem nhận xét của lớp học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Lớp để đến với danh sách lớp học trong trường

- Bước 3: Click vào Nhận xét để xem nhận xét về học sinh trong lớp

- Bước 4: Click vào Import sẽ hiển thị popup tải file nhận xét về học sinh

- Bước 5: Click vào Mẫu để tải về file mẫu. File mẫu hiển thị danh sách các học sinh trong lớp người dùng đã tạo

- Bước 6: Người dùng nhập nội dung nhận xét vào file mẫu và tải lên hệ thống theo môn học.

- Bước 7: Người dùng chọn tìm kiếm đồng thời theo tuần và môn học để xem nhận xét về học sinh trong lớp.

*Lưu ý: Người dùng có thể sửa, xóa các nhận xét về học sinh

1. Tạo tài khoản học sinh

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Tài khoản đã đăng ký để đến với danh sách học sinh trong trường

- Bước 3: Tạo tài khoản học sinh. Có 2 cách tạo tài khoản học sinh

+ Cách 1: Click vào nút Thêm tài khoản để tạo từng tài khoản học sinh (Lưu ý số điện thoại cần nhập chính xác để xác thực tài khoản học sinh)

+ Cách 2: Click vào nút Import để tải file tài khoản học sinh lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản học sinh

2. Xem bảng điểm của học sinh

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Tài khoản đã đăng ký để đến với danh sách học sinh trong trường

- Bước 3: Click vào Bảng điểm để xem bảng điểm các môn của học sinh

*Lưu ý: Người dùng truy cập Cài đặt > Môn học để tạo môn học thì danh sách môn học mới hiển thị trong bảng điểm.

- Bước 4: Click vào nút Import sẽ hiển thị popup tải file bảng điểm của học sinh

- Bước 5: Click vào Mẫu để tải về file mẫu. File mẫu hiển thị luôn danh sách các môn học đang có trên hệ thống.

- Bước 6: Người dùng điền điểm các môn học vào file mẫu và tải lên hệ thống theo năm học, học kỳ, lớp học

- Bước 7: Người dùng tìm kiếm theo năm học, học kỳ, lớp học thì sẽ hiển thị bảng điểm các môn học của học sinh

- Bước 8: Người dùng tìm kiếm theo năm học, cả năm, lớp học thì sẽ hiển thị ĐTBmcn của học sinh

ĐTBmcn = (ĐTBmhk1 + DDTBmhk2 x2)/3

*Lưu ý: người dùng click vào Sửa điểm để thay đổi điểm thành phần các môn học của học sinh

3. Xem nhận xét về học sinh

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Tài khoản đã đăng ký để đến với danh sách học sinh trong trường

 

- Bước 3: Click vào Nhận xét để xem nhận xét về học sinh

- Bước 4: Click vào Import sẽ hiển thị popup tải file nhận xét về học sinh

- Bước 5: Click vào Mẫu để tải về file mẫu. File mẫu hiển thị danh sách các môn học hiện có trên hệ thống

- Bước 6: Người dùng nhập nội dung nhận xét các môn học vào file mẫu và tải lên hệ thống.

- Bước 7: Người dùng chọn tìm kiếm đồng thời theo tuần và lớp học để xem nhận xét về các môn học của học sinh

*Lưu ý: Người dùng có thể sửa, xóa các nhận xét về học sinh

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa học → Danh mục để đến với danh sách danh mục khóa học

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục khóa học

 

Nội dung mới

1. Tạo khóa học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa học → Khóa học video để đến với danh sách khóa học

Bước 3: Click vào nút Thêm khóa học để tạo khóa học

Các thông tin bắt buộc tạo: Tên khóa học, Giáo viên, Trạng thái hiển thị, Lời chào đến khóa học, Thông tin khóa học, Lợi ích của khóa học

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo khóa học

2. Tạo bài học trong khóa học

Bước 1: Click vào Bài học để tạo bài học trong khóa học

Bước 2: Click vào nút Thêm chương để tạo chương mới

Bước 3: Click vào Thêm bài học để tạo bài học trong chương

Bước 4: Click vào icon File để tạo nội dung cho bài học

Click vào tab Video để tải file mp4 làm nội dung bài học

Click vào tab Youtube để nhập link youtube làm nội dung bài học

Click vào tab Đề thi để chọn đề kiểm tra gắn cho bài học

Click vào tab Library để chọn file từ thư viện làm nội dung bài học

Click vào tab Text để nhập nội dung text cho bài học

Click vào tab Tài liệu đính kèm để tải file tài liệu đính kèm vào bài học

Trong mỗi bài học, người dùng click vào tên video/tài liệu để xem trước

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa học → Gói khóa học để đến với danh sách khóa học của trường

Bước 3: Click vào nút Thêm gói khóa học để tạo gói khóa học

Các thông tin bắt buộc: Tên gói khóa học,, Chọn khóa học đưa vào gói, Trạng thái hiển thị, Thông tin gói khóa học, Lợi ích gói khóa học

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo gói khóa học

Có 2 cách tạo: Thêm từng lịch học và Import file lịch học

1. Thêm từng lịch học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lịch dạy học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô)

- Bước 3: Click vào nút Thêm lịch học trực tuyến để tạo lịch học

*Lưu ý:

Chọn giáo viên nào thì giáo viên đó mới có thể mở phòng học trực tuyến để vào giảng dạy

Chọn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể vào học

Người dùng click vào Lịch trình nếu muốn tạo lịch học lặp lại nhiều ngày trong tuần

Click vào nút Thêm để hoàn thành đặt lịch

*Người dùng click Dạng bảng để xem các lịch học đã tạo theo dạng bảng

*Lưu ý: Người dùng bắt buộc phải chọn tìm kiếm theo giáo viên hoặc lớp học thì lịch mới hiển thị

Mỗi lịch học được tạo sẽ hiển thị dưới dạng thẻ trong bảng thời gian. Người dùng click vào thẻ sẽ hiển thị popup thông tin chi tiết lịch học

Người dùng có thể chọn đổi màu nhãn cho thẻ và click Cập nhật

*Người dùng click vào Danh sách để xem lịch học đã tạo hiển thị dưới dạng danh sách

2. Import lịch học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lịch dạy học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô)

- Bước 3: Click vào nút Import sẽ hiển thị popup tải file lịch học

- Bước 4: Click vào Mẫu để tải về file mẫu lịch học

- Bước 5: Người dùng tạo file lịch học theo như mẫu và tải lên hệ thống

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lịch dạy học (lịch học hiển thị mặc định dạng ô)

Lưu ý: Các lịch học hiển thị theo từng tuần, mặc định luôn hiển thị khoảng ngày của tuần hiện tại. 

Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click vào nút Tham gia

Có 2 cách để mở phòng học trực tuyến:

Cách 1: Người dùng click vào Sử dụng phiên bản lớp học ảo trên website để sử dụng phiên bản web

Cách 2: Người dùng click vào Tải ứng dụng học trực tuyến mSchool để tải về ứng dụng cho máy tính

Sau khi cài đặt ứng dụng thành công, người dùng click vào nút Tham gia lớp ngay sẽ mở ra giao diện phòng học trực tuyến bản app

Người dùng có thể tắt/bật tiếng và video

Click vào Người tham gia sẽ hiển thị danh sách các thành viên đang online trong phòng

Click vào Trò chuyện để chat với các thành viên trong phòng

Click vào Chia se màn hình để chia sẻ hiển thị màn hình đến các thành viên trong phòng

Người dùng click vào Bảng trắng để chia sẻ màn hình bảng viết online

Hoặc click chọn chia sẻ các màn hình đang hiển thị khác (Ví dụ slide bài giảng)

Click vào Ghi trên thanh menu để tiến hành ghi hình lại buổi học

Click vào Phản ứng trên thanh menu để chọn lựa các icon cảm xúc

Click vào Bảo mật trên thanh menu để cài đặt nâng cao

Nếu người chủ trì chọn Kích hoạt phòng chờ thì khi có thành viên tham gia vào sẽ đến sảnh chờ. Người chủ trì phải duyệt thì thành viên mới vào được phòng.

Click vào Kết thúc và chọn Kết thúc cuộc họp cho tất cả để đóng phòng học

Khi người chủ trì đóng phòng học thì tất cả các thành viên trong phòng sẽ bị out ra

Với những lịch học có trạng thái Đã kết thúc, người dùng click vào tên lịch học

Chọn tab Học sinh để xem danh sách học sinh đã tham gia vào phòng học

Với những lịch học có trạng thái Chưa bắt đầu thì khi người dùng click vào nút Tham gia sẽ chưa mở được phòng học trực tuyến

Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược đến giờ bắt đầu

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyến Dự giờ để đến với danh sách cá lịch học được dự giờ

Lưu ý: Các lịch học hiển thị theo từng tuần, mặc định luôn hiển thị khoảng ngày của tuần hiện tại. Người dùng dự giờ lịch học nào sẽ chọn tìm kiếm theo giáo viên dạy lịch học đó

Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click vào nút Tham gia

Lưu ý: Giáo viên giảng dạy phải mở phòng học thì người dùng mới có thể vào dự giờ

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Danh mục câu hỏi để đến với danh sách danh mục

Bước 3: Click vào Thêm danh mục để tạo danh mục câu hỏi

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Đúng/Sai để đến với danh sách câu hỏi Đúng/Sai

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Đúng/Sai

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo tưng câu hỏi

Câu hỏi Đúng/Sai chỉ có 2 đáp án. Người dùng tích chọn đáp án đúng

Cách 2: Người dùng click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi Đúng/Sai lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Một lựa chọn để đến với danh sách câu hỏi Một lựa chọn

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Một lựa chọn

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Một lựa chọn chỉ có 1 đáp án đúng. Người dùng tích chọn đáp án đúng

Cách 2: Click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu câu hỏi

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Điền từ để đến với danh sách câu hỏi Điền từ

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi điền từ

Lưu ý: Người dùng nhập đáp án và để trong dấu ngoặc vuông trong câu hỏi điền từ

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Tự luận để đến với danh sách câu hỏi Tự luận

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi tự luận

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Nhiều lựa chọn để đến với danh sách câu hỏi Nhiều lựa chọn

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Nhiều lựa chọn

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Nhiều lựa chọn có thể có nhiều đáp án đúng. Người dùng tích chọn các đáp án đúng

Cách 2: Click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu câu hỏi

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Ghép đáp án để đến với danh sách câu hỏi Ghép đáp án

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi ghép đáp án

Người dùng nhập nội dung câu hỏi và đáp án tương ứng ở 2 cột

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Danh mục đề để đến với danh sách danh mục đề

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục đề kiểm tra

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Đề kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm đề kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học sinh.

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học sinh có thể nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở để

Hình thức đề thi: tích chọn Thủ công sẽ hiển thị cột danh sách câu hỏi đã tạo trong ngân hàng câu hỏi

Người dùng có thể chọn tìm kiếm theo Loại câu hỏi Danh mục

Người dùng có thể kéo từng câu hỏi đưa vào đề

Người dùng có thể nhập số lượng câu hỏi và click Chọn ngẫu nhiên để chọn ngẫu nhiên câu hỏi đưa vào đề

Người dùng click Chọn tất cả để đưa tất cả câu hỏi vào đề

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo đề

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình hiển thị các câu hỏi trong đề tự nhập thủ công

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Đề kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm đề kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/lsnwrydzeikp_1622772971.png

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và gíao viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học sinh.

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/dc0vcvdyjr3w_1622773249.png

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học sinh nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/vd7zrt8p8qly_1622773258.png

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở để

Hình thức đề thi: tích chọn Tải lên tệp để tạo đề dạng tải file

Click tab Tải lên tệp và chọn tải file đề lên hệ thống

Màn hình hiển thị 2 cửa sổ khung. Một khung hiển thị file đề và một khung hiển thị đáp án câu hỏi

Người dùng nhập số lượng câu hỏi và đáp án tương ứng từng câu

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo đề

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình làm bài đề trắc nghiệm hiển thị

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Đề kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm đề kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/lsnwrydzeikp_1622772971.png

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học sinh.

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/dc0vcvdyjr3w_1622773249.png

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học sinh nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/vd7zrt8p8qly_1622773258.png

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở để

Hình thức đề thi: tích chọn Tải lên tệp để tạo đề dạng tải file

Click tab Tải lên tệp và chọn tải file đề lên hệ thống

Màn hình hiển thị file đề, người dùng tích chọn loại đề là Tự luận

Khi cài đặt là tự luận, học sinh sẽ gửi file hoặc tự nhập nội dung và nộp bài, giáo viên sẽ tự tay chấm điểm.

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình làm bài đề tự luận hiển thị

 

Nội dung mới

1. Xem bài làm đề kiểm tra gắn trong khóa học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Bài làm → Khóa học 

Bước 3: Click vào Chi tiết khóa học để xem danh sách học sinh đã làm đề kiểm tra trong khóa học

Bước 3: Click vào Chi tiết học sinh để xem kết quả bài làm

Bước 4: Click vào Chi tiết bài làm để xem nội dung cụ thể

2. Xem bài làm đề kiểm tra thông thường (không gắn trong khóa học)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Bài làm → Link quiz

Bước 3: Click vào Chi tiết đề kiểm tra để xem danh sách học sinh đã làm đề kiểm tra

Bước 4: Click vào Chi tiết học sinh để xem nội dung bài làm

3. Chấm điểm câu hỏi tự luận

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Bài làm → Link quiz/Khóa học

Vào Chi tiết để xem nội dung từng bài làm của học sinh.

Click vào số câu tự luận để chấm điểm cho câu tự luận.

Giáo viên vào chấm điểm và ghi lại nhận xét, sau đó chọn OK để lưu lại.

Bước 1: Giáo viên đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) trên website dạng subdomain.mobiedu.vn.

Bước 2: Giáo viên chọn Đề kiểm tra → Thống kê.

Bước 3: Giáo viên vào Chi tiết để xem tất cả những đề học sinh đã làm và chọn Export để xuất file excel điểm số các đề kiểm tra của học sinh

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Tổ chức thi để đến với danh sách phòng thi trực tuyến

Bước 3: Click vào nút Thêm phòng thi để tạo phòng thi trực tuyến

Chọn giáo viên nào thì giáo viên đó sẽ trở thành giám thị của phòng thi

Chọn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể vào phòng tham gia thi

Người dùng chọn đề để đưa vào phòng thi

Có thể chọn theo loại đề hoặc theo danh mục đề

Có thể tìm chọn thủ công đề trong danh sách hoặc chọn ngẫu nhiên nhiều đề thi trong hệ thống. Nếu như chọn nhiều đề thi thì mỗi học sinh sẽ nhận được các đề khác nhau

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo phòng thi

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (có vai trò giám thị phòng thi) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Tổ chức thi để đến với danh sách phòng thi trực tuyến

Bước 3: Với phòng thi có trạng thái Đang mở, người dùng click nút Vào phòng

Mần hình hiển thị các số liệu của phòng thi. Các số liệu cập nhật liên tục khi có học sinh vào phòng, làm bài, nộp bài, rời phòng thi

Click vào Yêu cầu rời phòng thi đối với những học sinh vi phạm quy chế. Những học sinh bị yêu cầu rời phòng thi sẽ không thể vào lại phòng

Click vào Kết thúc thi để kết thức phòng thi 

Với những phòng thi có trạng thái Đã kết thúc, người dùng click vào nút Kết quả để xem kết quả làm bài của phòng thi

Màn hình hiển thị danh sách tất cả các học sinh đã làm bài trong phòng thi. Chọn nút Export để hệ thống xuất danh sách kết quả thi của cả lớp hoặc của từng học sinh

Click vào Chi tiết từng học sinh để xem bài làm cụ thể

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Danh mục tài liệu

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục tài liệu

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Tệp tin để đến danh sách tất cả các file của website trường học

Người dùng có thể nhập link youtube để thêm video

Click vào Tải lên tệp và chọn tải file lên thư viện

Click vào Chi tiết để thêm file vào danh mục tài liệu

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Danh mục bài viết để đến với danh sách danh mục bài viết

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục bài viết

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Bài viết để đến với danh sách bài viết

Bước 3: Click vào nút Thêm bài viết để tạo bài viết

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Lịch báo giảng để xem lịch giảng dạy

Lưu ý: Người dùng bắt buộc phải chọn tìm kiếm theo lớp học thì bảng dữ liệu lịch báo giảng mới hiển thị

Nếu tìm kiếm theo Lịch giảng của tôi thì lịch giảng của giáo viên với các lớp sẽ hiển thị

Trường hợp giáo viên (Có quyền Dữ liệu toàn trường) chọn tìm kiếm theo 1 lớp cụ thể sẽ hiển thị lịch giảng dạy của tất cả các giáo viên trong lớp đó

Trường hợp giáo viên (Có quyền Dữ liệu cá nhân) chọn tìm kiếm theo 1 lớp cụ thể sẽ hiển thị lịch giảng dạy của giáo viên đó trong lớp

Click vào icon “+” để tạo lịch giảng cho từng tiết học

Click vào nút Import để tải file lịch giảng lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Cài đặtMôn học để đến với danh sách môn học của trường

Bước 3: Click vào nút Thêm môn học để tạo môn học

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Cài đặtKhối học để khởi tạo các khối lớp theo cấp học. Sau khi chọn xong Cấp học, nhấn chọn Khối học. Chọn Cập nhật để lưu lại.

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) trên vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2:  Truy cập Cài đặt → Landing page → Điều hướng. Giáo viên có thể click vào từng link và di chuyển vị trí hiển thị ở header và footer trên website trường học. Giáo viên có thể thêm mới link và sửa các link mặc định.

Bước 3: Truy cập Cài đặt → Landing page → Danh sách các trang → Trang chủ. Giáo viên có thể thay đổi giao diện trang chủ.

Clink vào biểu tượng hình cây bút để chỉnh sửa giao diện trang chủ. Sau đó chọn Cập nhật để lưu lại.

Giáo viên có thể thêm các trang tùy biến mới.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản gíao viên vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông tin. Giáo viên có thể click vào từng mục để cài đặt thông tin về trường học và ảnh đại diện, favicon của website trường học.

Bước 3; Chọn Cập nhật để lưu lại các thay đổi.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Chứng chỉ.

Bước 3: Người dùng thiết lập các thông số cho chứng chỉ khóa học. Người dùng có thể tải xuống Mẫu chứng chỉ để tham khảo mẫu. Chọn Cập nhật để lưu lại. Hoặc Cập nhật và xem trước để xem trước mẫu chứng chỉ và lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Tên miền và bảo mật.

Giáo viên làm theo đúng hướng dẫn để gắn hệ thống quản lý mobiEdu mSchool với tên miền riêng. Chọn Cập nhật để lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông báo. Chọn Thêm thông báo để gửi thông báo cho học sinh và giáo viên khác.

Bước 3: Thiết lập thời gian gửi thông báo. Chọn Gửi ngay hoặc Gửi theo lịch trình, Gửi theo chu kỳ.

Bước 4: Chọn Lưu nháp. Hoặc chọn Thêm để gửi thông báo đi.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Gói dịch vụ để theo dõi thông tin các gói dịch vụ trường đang sử dụng. 

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Cài đặtBảng điểm để đến với danh sách các đầu điểm được sử dụng trong bảng điểm

- Bước 3: Click nút Thêm điểm để tạo đầu điểm hiển thị trong bảng điểm

*Lưu ý: hệ số điểm sẽ áp dụng khi đưa vào công thức tính điểm TB: điểm x1, điểm x2, điểm x3