DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên viên chủ site vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Giảng viênLogs để xem lịch sử hoạt động của các tài khoản giảng viên

Người dùng có thể lọc tìm kiếm theo Nhóm hành động/Hành động cụ thể

Người dùng có thể lọc tìm kiếm lịch sử hoạt động của từng giảng viên

 

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giảng viên (chủ site) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Giảng viên → Nhóm quản trị để đến với danh sách nhóm quyền trong trường

- Bước 3: Click vào nút Thêm nhóm quyền để tạo nhóm quyền

*Lưu ý: Người dùng tích vào Mặc định thì tất cả các tài khoản giảng viên mới tạo sẽ mặc định có các quyền trong nhóm này

- Bước 4: Click vào Phân quyền để phân quyền cho nhóm

*Lưu ý:

+ Danh sách quyền hiển thị theo các tính năng trên trang quản trị

+ Tích chọn Dữ liệu toàn toàn trường thì tài khoản sẽ có quyền thao tác với tất cả dữ liệu của website

+ Tích chọn Dữ liệu cá nhân thì tài khoản nào chỉ có quyền thao tác với dữ liệu cá nhân tài khoản đó tạo

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giảng viên chủ site vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Giảng viênGiảng viên để đến với danh sách giảng viên trong trường

- Bước 3: Có 2 cách để tạo tài khoản giảng viên

Cách 1: Click vào nút Thêm tài khoản để tạo từng tài khoản giảng viên

Các thông tin bắt buộc: Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu

Cách 2: Click vào Import để tải file giảng viên lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản giảng viên

- Bước 4: Click Phân quyền để phân quyền cho giảng viên

*Lưu ý: Người dùng có thể gắn giảng viên vào nhóm quyền đã tạo hoặc tích chọn quyền theo các tính năng của hệ thống

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Học viênTài khoản đã đăng ký để đến với danh sách học viên trong trường

Bước 3: Tạo tài khoản học viên. Có 2 cách tạo tài khoản học viên

Cách 1: Click vào nút Thêm tài khoản để tạo từng tài khoản học viên (Lưu ý số điện thoại cần nhập chính xác là số di động để xác thực tài khoản học viên)

Cách 2: Click vào nút Import để tải file tài khoản học viên lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản học viên

Sau đó người dùng điền thông tin tài khoản học viên và Import file trên hệ thống

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Học viênNhóm để đến với danh sách các nhóm học viên

Bước 3: Click vào nút Thêm nhóm để tạo nhóm học viên. Có 02 cách để thêm học viên vào các nhóm

Cách 1: Người dùng chọn thêm từng học viên đã được tạo tài khoản vào nhóm học viên

Cách 2: Người dùng click vào nút Chọn tệp để tải file tài khoản học sinh mới lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản học sinh

Người dùng chọn gắn khóa học/gói khóa học nào cho nhóm nào thì tất cả các học sinh trong nhóm sẽ tham gia được khóa học/gói khóa học đó

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa họcGói khóa học để đến với danh sách khóa học của trường

Bước 3: Click vào nút Thêm gói khóa học để tạo gói khóa học

Các thông tin bắt buộc: Tên gói khóa học, Chọn khóa học đưa vào gói, Trạng thái hiển thị, Thông tin gói khóa học, Lợi ích gói khóa học

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo gói khóa học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa họcDanh mục để đến với danh sách danh mục khóa học

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục khóa học

 

1. Tạo khóa học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa họcKhóa học video để đến với danh sách khóa học

Bước 3: Click vào nút Thêm khóa học để tạo khóa học

Các thông tin bắt buộc tạo: Tên khóa học, Giảng viên, Trạng thái hiển thị, Lời chào đến khóa học, Thông tin khóa học, Lợi ích của khóa học

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo khóa học

2. Tạo bài học trong khóa học

Bước 1: Click vào Bài học để tạo bài học trong khóa học

Bước 3: Click vào Thêm chương để tạo chương mới

ghfgh 

Bước 3: Click vào Thêm bài học để tạo bài học trong chương

Bước 4: Click vào icon File để tạo nội dung cho bài học

Click vào tab Video để tải file mp4 làm nội dung bài học

Click vào tab Youtube để nhập link youtube làm nội dung bài học

Click vào tab Đề thi để chọn đề kiểm tra gắn cho bài học

Click vào tab Library để chọn file từ thư viện làm nội dung bài học

Click vào tab Text để nhập nội dung text cho bài học

Click vào tab Tài liệu đính kèm để tải file tài liệu đính kèm vào bài học

Trong mỗi bài học, người dùng click vào tên video/tài liệu để xem trước

 

Có 2 cách tạo: Thêm từng lịch học và Import file lịch học

1. Thêm từng lịch học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Lớp học trực tuyến → Dạy học để đến với danh sách lớp học trực tuyến

- Bước 3: Click vào nút Thêm lớp học trực tuyến để tạo lớp học

*Lưu ý:

Chọn giảng viên nào thì giảng viên đó mới có thể mở phòng học trực tuyến để vào giảng dạy

Chọn học viên/nhóm học viên nào thì học viên/lnhóm học viên đó mới có thể vào học

Người dùng click vào Lịch trình nếu muốn tạo lịch học lặp lại nhiều ngày trong tuần

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo lớp học trực tuyến

2. Import lịch học

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lịch dạy học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô)

- Bước 3: Click vào nút Import sẽ hiển thị popup tải file lịch học

- Bước 4: Click vào Mẫu để tải về file mẫu lịch học

- Bước 5: Người dùng tạo file lịch học theo như mẫu và tải lên hệ thống

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Lớp học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lớp học trực tuyến

Lưu ý: Các lịch học hiển thị theo từng ngày. Người dùng dạy lịch học nào sẽ chọn tìm kiếm theo giảng viên

Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click vào nút Tham gia

Có 2 cách để mở phòng học trực tuyến:

Cách 1: Người dùng click vào Sử dụng phiên bản lớp học ảo trên website để sử dụng phiên bản web

Cách 2: Người dùng click vào Tải ứng dụng học trực tuyến mSchool để tải về ứng dụng cho máy tính

Sau khi cài đặt ứng dụng thành công, người dùng click vào nút Tham gia lớp ngay sẽ mở ra giao diện phòng học trực tuyến bản app

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lớp học học trực tuyến → Dự giờ để đến với danh sách các lớp học được dự giờ

Lưu ý: Các lịch học hiển thị theo từng ngày. Người dùng dự giờ lịch học nào sẽ chọn tìm kiếm theo giảng viên dạy lịch học đó

- Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click vào nút Tham gia

Lưu ý: Giảng viên giảng dạy phải mở phòng học thì người dùng mới có thể vào dự giờ

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traDanh mục câu hỏi để đến với danh sách danh mục câu hỏi

Bước 3: Click vào Thêm danh mục để tạo danh mục câu hỏi

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Đúng/Sai để đến với danh sách câu hỏi Đúng/Sai

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Đúng/Sai

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Đúng/Sai chỉ có 2 đáp án. Người dùng tích chọn đáp án đúng

Cách 2: Người dùng click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi Đúng/Sai lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traNgân hàng câu hỏi → Chọn loại Một lựa chọn để đến với danh sách câu hỏi Một lựa chọn

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Một lựa chọn

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Một lựa chọn chỉ có 1 đáp án đúng. Người dùng tích chọn đáp án đúng

Cách 2: Click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu câu hỏi

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traNgân hàng câu hỏi → Chọn loại Nhiều lựa chọn để đến với danh sách câu hỏi Nhiều lựa chọn

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Nhiều lựa chọn

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Nhiều lựa chọn có thể có nhiều đáp án đúng. Người dùng tích chọn các đáp án đúng

Cách 2: Click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu câu hỏi

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traNgân hàng câu hỏi → Chọn loại Ghép đáp án để đến với danh sách câu hỏi Ghép đáp án

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi ghép đáp án

Người dùng nhập nội dung câu hỏi và đáp án tương ứng ở 2 cột

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traNgân hàng câu hỏi → Chọn loại Điền từ để đến với danh sách câu hỏi Điền từ

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi điền từ

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traNgân hàng câu hỏi → Chọn loại Tự luận để đến với danh sách câu hỏi Tự luận

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi tự luận

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traDanh mục đề để đến với danh sách danh mục đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục đề

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traBài kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm bài kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học viên/nhóm nào thì học viên/nhóm đó mới có thể làm bài kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của bài kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học viên được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học viên (Riêng tư không hiển thị)

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học viên.

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học viên nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở để

Hình thức đề thi: tích chọn Thủ công sẽ hiển thị cột danh sách câu hỏi đã tạo trong ngân hàng câu hỏi

Người dùng có thể chọn tìm kiếm theo Loại câu hỏi hoặc Danh mục

Người dùng có thể kéo từng câu hỏi đưa vào đề

Người dùng có thể nhập số lượng câu hỏi và click Chọn ngẫu nhiên để chọn ngẫu nhiên câu hỏi đưa vào đề

Người dùng click Chọn tất cả để đưa tất cả câu hỏi vào đề

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo đề

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình hiển thị các câu hỏi trong đề tự nhập thủ công

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traBài kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm bài kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học viên/nhóm nào thì học viên/nhóm đó mới có thể làm bài kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của bài kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học viên được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học viên (Riêng tư không hiển thị)

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học viên.

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học viên nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở để

Hình thức đề thi: tích chọn Tải lên tệp để tạo đề dạng tải file

Click tab Tải lên tệp và chọn tải file đề lên hệ thống

Màn hình hiển thị 2 cửa sổ khung. Một khung hiển thị file đề và một khung hiển thị đáp án câu hỏi

Giảng viên nhập số lượng câu hỏi và số lượng đáp án (Đáp án A,B,C,… sẽ tương ứng theo số lượng giảng viên nhập)

- Có 2 cách để tạo đáp án trắc nghiệm:

+ Cách 1: Giảng viên chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi

+ Cách 2: Giảng viên click Tải file đáp án sẽ hiển thị popup tải file

+ Giảng viên click vào Mẫu sẽ tải về file đáp án mẫu. Giảng viên tạo file đáp án theo mẫu rồi tải lên hệ thống.

Giảng viên có thể chọn gợi ý cho câu hỏi. Có 4 loại gợi ý: Text, Ảnh, Video youtube và Audio

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo đề

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, giảng viên click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình làm bài đề trắc nghiệm hiển thị

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm traBài kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm bài kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học viên/nhóm nào thì học viên/nhóm đó mới có thể làm bài kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của bài kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học viên được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học viên (Riêng tư không hiển thị)

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học viên.

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học viên nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở để

Hình thức đề thi: tích chọn Tải lên tệp để tạo đề dạng tải file

Click tab Tải lên tệp và chọn tải file đề lên hệ thống

Màn hình hiển thị file đề, người dùng tích chọn loại đề là Tự luận

Khi cài đặt là tự luận, học viên sẽ gửi file hoặc tự nhập nội dung và nộp bài, giảng viên sẽ tự tay chấm điểm.

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình làm bài đề tự luận hiển thị

 

1. Xem bài làm đề kiểm tra gắn trong khóa học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài làm → Khóa học 

- Bước 3: Click vào Chi tiết khóa học để xem danh sách học viên đã làm đề kiểm tra trong khóa học

- Bước 4: Click vào Chi tiết bài làm để xem nội dung cụ thể

+ Với những đề có câu tự luận, người dùng click vào Số câu tự luận và chấm điểm. Giảng viên có thể chấm điểm lẻ đến 0,25

2. Xem bài làm đề kiểm tra thông thường (không gắn trong khóa học)

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài làm → Link quiz

- Bước 3: Click vào Chi tiết bài kiểm tra để xem danh sách học sinh đã làm đề kiểm tra

- Bước 4: Click vào Chi tiết học sinh để xem nội dung bài làm

3. Chấm điểm câu hỏi tự luận

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Bài làm → Link quiz/Khóa học

+ Vào Chi tiết để xem nội dung từng bài làm của học sinh.

+ Click vào số câu tự luận để chấm điểm cho câu tự luận.

+ Bài làm tự luận của học viên hiển thị

+ Giảng viên có thể tích đúng/sai, nhập nội dung ghi chú trực tiếp vào bài làm

+ Sau đó giảng viên sẽ nhập điểm và lời phê

+ Cuối cùng click Lưu dữ liệu để hoàn thành chấm bài tự luận

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư việnDanh mục tài liệu

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục tài liệu

 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Thư việnTệp tin để đến danh sách tất cả các folder của thư viện

+ Folder Tất cả tệp tin bao gồm tất cả các tệp tin trong thư viện

+ Folder Khóa học bao gồm tất cả các tệp tin đã thêm vào khóa học

+ Folder Đề kiểm tra bao gồm tất cả các tệp tin đã thêm vào đề kiểm tra

+ Folder Tệp tin khác bao gồm các tệp tin khác

- Bước 3: Click chọn folder để đến danh sách tệp tin trong folder

+ Giáo viên chọn tab Youtube và nhập link youtube để thêm file

+ Giáo viên chọn tab Tải lên tệp để thêm các loại file khác lên hệ thống

- Bước 4: Click vào Chi tiết file để đổi tên file và thêm file vào danh mục

*Giảng viên click vào Chia sẻ để chia sẻ file tài liệu đến học viên. Trên popup chia sẻ, giảng viên chọn học viên/nhóm được nhận file tài liệu.

*Để chia sẻ nhiều file tài liệu đến học viên, giảng viên tích chọn các file và click Chia sẻ tất cả. Trên popup chia sẻ, giảng viên chọn học viên/nhóm được nhận file tài liệu.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư việnDanh mục bài viết để đến với danh sách danh mục bài viết

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục bài viết

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư việnBài viết để đến với danh sách bài viết

Bước 3: Click vào nút Thêm bài viết để tạo bài viết

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Landing page → Điều hướng. Giảng viên có thể click vào từng link và di chuyển vị trí hiển thị ở header và footer trên website trường học. Giảng viên có thể thêm mới link và sửa các link mặc định

Bước 3: Truy cập Cài đặt → Landing page → Danh sách các trang → Trang chủ. Người dùng có thể thay đổi giao diện trang chủ.

Clink vào biểu tượng hình cây bút để chỉnh sửa giao diện trang chủ.

Người dùng có thể thêm các trang tùy biến mới

Chọn Cập nhật để lưu lại.
 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) tại website: subdomain.mobiedu.vn.

Bước 2: Vào Cài đặt → Gói dịch vụ để xem thông tin về gói dịch vụ trường học đang sử dụng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) trên website subdomain.mobiedu.vn. 

Bước 2: Vào Cài đặt → Tên miền và bảo mật. Làm theo hướng dẫn để tích hợp hệ thống quản lý mobiEdu mSchool lên website riêng của trường. Chọn Cập nhật để lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Chứng chỉ

Bước 3: Người dùng thiết lập các thông số cho chứng chỉ khóa học. Người dùng có thể tải xuống Mẫu chứng chỉ để tham khảo mẫu. Chọn Cập nhật để lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông báo

Bước 3: Người dùng chọn Thêm thông báo để gửi thông báo mới tới giảng viên/học viên.

Sau đó chọn lịch gửi theo nhu cầu ở Thời gian gửi. Cuối cùng chọn Thêm để gửi thông báo đi.


 

Bước 1: Đăng nhập tài khoảng giảng viên (được phân quyền) trên subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Chọn Cài đặt → Công cụ

Bước 3: Lựa chọn 1 công cụ và bật Kích hoạt. Chọn Cập nhật để lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên và website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông tin để thay đổi thông tin trường học