DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên chủ site vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Giảng viên → Logs để xem lịch sử hoạt động của các tài khoản giảng viên

Người dùng có thể lọc tìm kiếm theo Nhóm hành động/Hành động cụ thể

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giảng viên (chủ site) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Giảng viên → Giảng viên để đến với danh sách giảng viên trong trường

- Bước 3: Có 2 cách để tạo tài khoản giảng viên

Cách 1: Click vào nút Thêm tài khoản để tạo từng tài khoản giảng viên

Các thông tin bắt buộc: Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu

Chọn Thêm để lưu lại thông tin.

Cách 2: Click vào Import để tải file giảng viên lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản giảng viên

- Bước 4: Click vào Phân quyền để phân quyền cho từng giảng viên

*Lưu ý: Người dùng có thể gắn giảng viên vào nhóm quyền đã tạo hoặc tích chọn quyền theo các tính năng của hệ thống

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giảng viên (chủ site) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Giảng viên → Nhóm quản trị để đến với danh sách nhóm quyền trong trường

- Bước 3: Click vào nút Thêm nhóm quyền để tạo nhóm quyền

*Lưu ý: Người dùng tích vào Mặc định thì tất cả các tài khoản giảng viên mới tạo sẽ mặc định có các quyền trong nhóm này

- Bước 4: Click vào Phân quyền để phân quyền cho nhóm

*Lưu ý:

Danh sách quyền hiển thị theo các tính năng trên trang quản trị

Tích chọn Dữ liệu toàn toàn trường thì tài khoản sẽ có quyền thao tác với tất cả dữ liệu của website

Tích chọn Dữ liệu cá nhân thì tài khoản nào chỉ có quyền thao tác với dữ liệu cá nhân tài khoản đó tạo

Chọn OK để lưu nhóm quyền lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Học viên → Tài khoản đã đăng ký để đến với danh sách học viên trong trường

Bước 3: Tạo tài khoản học viên. Có 2 cách tạo tài khoản học viên

Cách 1: Click vào nút Thêm tài khoản để tạo từng tài khoản học sinh (Lưu ý số điện thoại cần nhập chính xác là số di động để xác thực tài khoản học sinh)

Cách 2: Click vào nút Import để tải file tài khoản học viên lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản học sinh

Sau đó người dùng điền thông tin tài khoản học viên và Import file trên hệ thống

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Học viên → Nhóm để đến với danh sách các nhóm học viên

Bước 3: Click vào nút Thêm nhóm để tạo nhóm học viên. Có 02 cách để thêm học viên vào các nhóm

Cách 1: Người dùng chọn thêm từng học viên đã được tạo tài khoản vào nhóm học viên

Cách 2: Người dùng click vào nút Chọn tệp để tải file tài khoản học viên mới lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản học viên

Mẫu thông tin học viên

Bước 4: Người dùng chọn gắn khóa học/gói khóa học nào cho nhóm thì tất cả các học viên trong nhóm sẽ tham gia được khóa học/gói khóa học đó

Nội dung mới

1. Tạo khóa học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa học → Khóa học video để đến với danh sách khóa học

Bước 3: Click vào nút Thêm khóa học để tạo khóa học

Các thông tin bắt buộc tạo: Tên khóa học, Giảng viên, Trạng thái hiển thị, Lời chào đến khóa học, Thông tin khóa học, Lợi ích của khóa học

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo khóa học

2. Tạo bài học trong khóa học

Bước 1: Click vào Bài học để tạo bài học trong khóa học

Bước 3: Click vào Thêm bài học để tạo bài học trong chương

Bước 4: Click vào icon File để tạo nội dung cho bài học

Click vào tab Video để tải file mp4 làm nội dung bài học

Click vào tab Youtube để nhập link youtube làm nội dung bài học

Click vào tab Đề thi để chọn đề kiểm tra gắn cho bài học

Click vào tab Library để chọn file từ thư viện làm nội dung bài học

Click vào tab Text để nhập nội dung text cho bài học

Click vào tab Tài liệu đính kèm để tải file tài liệu đính kèm vào bài học

Trong mỗi bài học, người dùng click vào tên video/tài liệu để xem trước

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa học → Danh mục để đến với danh sách danh mục khóa học

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục khóa học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa học → Gói khóa học để đến với danh sách khóa học của trường

Bước 3: Click vào nút Thêm gói khóa học để tạo gói khóa học

Các thông tin bắt buộc: Tên gói khóa học, Chọn khóa học đưa vào gói, Trạng thái hiển thị, Thông tin gói khóa học, Lợi ích gói khóa học

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo gói khóa học

Có 2 cách tạo: Thêm từng lịch học và Import file lịch học

1. Thêm từng lịch học

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyến → Dạy học để đến với danh sách lịch dạy học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô)

- Bước 3: Click vào nút Thêm lịch học trực tuyến để tạo lịch học

*Lưu ý:

Chọn giảng viên nào thì giảng viên đó mới có thể mở phòng học trực tuyến để vào giảng dạy

Chọn học viên/nhóm học viên nào thì học viên/nhóm học viên đó mới có thể vào học

+ Người dùng click vào Lịch trình nếu muốn tạo lịch học lặp lại nhiều ngày trong tuần\

+ Click vào nút Thêm để hoàn thành đặt lịch

*Người dùng click Dạng bảng để xem các lịch học đã tạo theo dạng bảng

Người dùng bắt buộc phải chọn tìm kiếm theo giảng viên hoặc nhóm học viên thì lịch mới hiển thị

Mỗi lịch học được tạo sẽ hiển thị dưới dạng thẻ trong bảng thời gian. Người dùng click vào thẻ sẽ hiển thị popup thông tin chi tiết lịch học. Người dùng có thể chọn đổi màu nhãn cho thẻ và click Cập nhật

*Người dùng click vào Danh sách để xem lịch học đã tạo hiển thị dưới dạng danh sách

2. Import lịch học

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lịch dạy học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô)

- Bước 3: Click vào nút Import sẽ hiển thị popup tải file lịch học

- Bước 4: Click vào Mẫu để tải về file mẫu lịch học

- Bước 5: Người dùng tạo file lịch học theo như mẫu và tải lên hệ thống

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyến → Dạy học để đến với danh sách lịch dạy học (lịch học hiển thị mặc định dạng ô)

*Lưu ý: Các lịch học hiển thị theo từng tuần, mặc định luôn hiển thị khoảng ngày của tuần hiện tại. 

- Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click vào nút Tham gia

+ Có 2 cách để mở phòng học trực tuyến:

Cách 1: Người dùng click vào Sử dụng phiên bản lớp học ảo trên website để sử dụng phiên bản web

Cách 2: Người dùng click vào Tải ứng dụng học trực tuyến mSchool để tải về ứng dụng cho máy tính

+ Sau khi cài đặt ứng dụng thành công, người dùng click vào nút Tham gia lớp ngay sẽ mở ra giao diện phòng học trực tuyến bản app

Người dùng có thể tắt/bật tiếng và video

Click vào Người tham gia sẽ hiển thị danh sách các thành viên đang online trong phòng

Click vào Trò chuyện để chat với các thành viên trong phòng

Click vào Chia sẻ màn hình để chia sẻ hiển thị màn hình đến các thành viên trong phòng

Người dùng click vào Bảng trắng để chia sẻ màn hình bảng viết online

Hoặc click chọn chia sẻ các màn hình đang hiển thị khác (Ví dụ slide bài giảng)

Click vào thanh công cụ để tiến hành chỉnh sửa trực tiếp trên đối tượng

Click vào Ghi trên thanh menu để tiến hành ghi hình lại buổi học

Click vào Phản ứng trên thanh menu để chọn lựa các icon cảm xúc

Click vào Bảo mật trên thanh menu để cài đặt nâng cao

Nếu người chủ trì chọn Kích hoạt phòng chờ thì khi có thành viên tham gia vào sẽ đến sảnh chờ. Người chủ trì phải duyệt thì thành viên mới vào được phòng.

Click vào Kết thúc và chọn Kết thúc cuộc họp cho tất cả để đóng phòng học

Khi người chủ trì đóng phòng học thì tất cả các thành viên trong phòng sẽ bị out ra

*Với những lịch học có trạng thái Đã kết thúc, người dùng click vào tên lịch học

Chọn tab Học viên để xem danh sách học viên đã tham gia vào phòng học

*Với những lịch học có trạng thái Chưa bắt đầu thì khi người dùng click vào nút Tham gia sẽ chưa mở được phòng học trực tuyến

Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược đến giờ bắt đầu

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyến → Dự giờ để đến với danh sách các lịch học được dự giờ

Lưu ý: Các lịch học hiển thị theo từng tuần, mặc định luôn hiển thị khoảng ngày của tuần hiện tại. Người dùng dự giờ lịch học nào sẽ chọn tìm kiếm theo giảng viên dạy lịch học đó

- Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click vào nút Tham gia

Lưu ý: Giảng viên giảng dạy phải mở phòng học thì người dùng mới có thể vào dự giờ

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Điền từ 

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi điền từ

Lưu ý: Người dùng nhập đáp án và để trong dấu ngoặc vuông trong câu hỏi điền từ

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Danh mục đề để đến với danh sách danh mục đề

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục đề kiểm tra

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài kiểm tra để đến danh sách bài kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm bài kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra

% đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giảng viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học viên.

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học viên nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở đề

Hình thức đề thi: tích chọn Tải lên tệp để tạo đề dạng tải file

Click tab Tải lên tệp và chọn tải file đề lên hệ thống

Màn hình hiển thị 2 cửa sổ khung. Một khung hiển thị file đề và một khung hiển thị đáp án câu hỏi

Người dùng nhập số lượng câu hỏi và số lượng đáp án cho các câu hỏi

Người dùng chọn Đáp án cho từng câu hỏi hoặc tải file đáp án lên theo mẫu file có sẵn.

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo đề

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình làm bài đề trắc nghiệm hiển thị

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm bài kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra

% đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học viên.

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học  viên nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở đề

Hình thức đề thi: tích chọn Tải lên tệp để tạo đề dạng tải file

Click tab Tải lên tệp và chọn tải file đề lên hệ thống

Màn hình hiển thị file đề, người dùng tích chọn loại đề là Tự luận

Khi cài đặt là tự luận, học viên sẽ gửi file hoặc tự nhập nội dung và nộp bài, giáo viên sẽ tự tay chấm điểm.

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình làm bài đề tự luận hiển thị

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Danh mục câu hỏi để đến với danh sách danh mục câu hỏi

Bước 3: Click vào Thêm danh mục để tạo danh mục câu hỏi

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Đúng/Sai để đến với danh sách câu hỏi Đúng/Sai

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Đúng/Sai

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Đúng/Sai chỉ có 2 đáp án. Người dùng tích chọn đáp án đúng

Cách 2: Người dùng click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi Đúng/Sai lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Một lựa chọn

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Một lựa chọn

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Một lựa chọn chỉ có 1 đáp án đúng. Người dùng tích chọn đáp án đúng

Cách 2: Click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu câu hỏi

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên tại website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/
Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Nhiều lựa chọn

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Nhiều lựa chọn

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Nhiều lựa chọn có thể có nhiều đáp án đúng. Người dùng tích chọn các đáp án đúng

Cách 2: Click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu câu hỏi

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra→ Ngân hàng câu hỏi → Ghép đáp án.

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi ghép đáp án

Người dùng nhập nội dung câu hỏi và đáp án tương ứng ở 2 cột

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Tự luận để đến với danh sách câu hỏi Tự luận

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi tự luận

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài kiểm tra để đến danh sách bài kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm bài kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học sinh.

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học viên nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở đề

Hình thức đề thi: tích chọn Thủ công sẽ hiển thị cột danh sách câu hỏi đã tạo trong Ngân hàng câu hỏi

Người dùng có thể chọn tìm kiếm theo Loại câu hỏiDanh mục

Người dùng có thể kéo từng câu hỏi đưa vào đề

Người dùng có thể nhập số lượng câu hỏi và click Chọn ngẫu nhiên để chọn ngẫu nhiên câu hỏi đưa vào đề

Người dùng click Chọn tất cả để đưa tất cả câu hỏi vào đề

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo đề

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình hiển thị các câu hỏi trong đề tự nhập thủ công

Nội dung mới

1. Xem bài làm đề kiểm tra gắn trong khóa học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài làm → Khóa học 

Bước 3: Click vào Chi tiết khóa học để xem danh sách học viên đã làm đề kiểm tra trong khóa học

Bước 4: Click vào Chi tiết bài làm để xem nội dung cụ thể

Với những đề có câu tự luận, người dùng click vào Số câu tự luận và chấm điểm

Giao diện chấm điểm bài tự luận của giảng viên:

+ Giảng viên có thể chấm trực tiếp trên bài làm của học viên. Giảng viên chọn biểu tượng hình cây bút để chấm vẽ trên bài làm học sinh. Giảng viên có thể chọn màu , font và cỡ.

+ Giảng viên click 2 lần và chuột trái sẽ tự động đối thành ký hiệu đánh giá đúng màu xanh. Click thêm 1 lần nữa sẽ đổi thành ký hiệu đánh giá sai màu đỏ. 

+ Giảng viên click vào biểu tượng Text để thêm Text nhận xét vào bài làm của học viên.

+ Giảng viên chấm điểm và ghi nhận xét bài làm của học viên vào khung chấm điểm. Người dùng có thể chọn các số có sẵn để chấm điểm hoặc gõ điểm đối với điểm lẻ. Và nhập lời nhận xét vào khung.

2. Xem bài làm đề kiểm tra thông thường (không gắn trong khóa học)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra → Bài làm → Link quiz

Bước 3: Click vào Chi tiết bài kiểm tra để xem danh sách học sinh đã làm đề kiểm tra

Bước 4: Click vào Chi tiết học sinh để xem nội dung bài làm

Nội dung mới

Bước 1: Giảng viên đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) trên website: subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Giảng viên vào Bài kiểm tra → Thống kê  để xem danh sách số đề đã làm của học viên.

Bước 3: Giảng viên chọn Chi tiết để xem tổng số đề mà mỗi học sinh đã làm. Giảng viên chọn Export để xuất ra file kết quả các bài kiểm tra của học viên

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên và vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Tệp tin để đến danh sách tất cả các file dữ liệu lưu trữ của website trường học

+ Tất cả tệp tin là tất cả các file dữ liệu lưu trữ của trường học.

+ Khóa học là các dữ liệu lưu trữ thuộc phần khóa học, bao gồm video bài học, tài liệu đính kèm bài học,..

+ Đề kiểm tra là các dữ liệu lưu trữ thuộc phần đề kiểm tra: các file tải tạo đề, tài liệu gợi ý đáp án,…

+ Tệp tin khác: là các dữ liệu khác không nằm trong khóa học và đề kiểm tra.

Người dùng có thể nhập link youtube để thêm video

Click vào Tải lên tệp và chọn tải file lên thư viện

Click vào Chi tiết để thêm danh mục tài liệu cho file tài liệu

Giảng viên có thể lọc các file theo danh mục, người tạo hoặc ngày tạo.

Bước 3: Giảng viên chia sẻ tài liệu cho học viên. Giảng viên click vào ô Chia sẻ. Giảng viên có thể chọn chia sẻ 1 tài liệu hoặc click chọn nhiều tài liệu và chọn Chia sẻ tất cả. 

Giảng viên chia sẻ tài liệu cho từng học viên hoặc chia sẻ tài liệu cho Lớp học (Nhóm học viên)

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Danh mục tài liệu

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục tài liệu

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Bài viết để đến với danh sách bài viết

Bước 3: Click vào nút Thêm bài viết để tạo bài viết

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Danh mục bài viết để đến với danh sách danh mục bài viết

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục bài viết

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/
Bước 2: Truy cập Đơn hàng → Đơn hàng.

Bước 3: Người dùng chọn Thêm đơn hàng để tạo đơn hàng trực tiếp.

 Người dùng chọn Export để xuất ra tổng thể đơn hàng và trạng thái của đơn hàng.

Người dùng vào Chi tiết để xem chi tiết thông tin đơn hàng.

Người dùng chọn Trạng thái thanh toán để thay đổi trạng thái thanh toán đơn hàng thủ công sau khi đã được thanh toán. 

Và nhấn nút Gửi mail để hệ thống gửi email chứa Mã kích hoạt khóa học online cho học viên. Hoặc giảng viên có thể gửi mã kích hoạt cho học viên qua các kênh bất kỳ có thể liên hệ với học viên.

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoảng giảng viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Mã kích hoạt → Mã kích hoạt để xem danh sách mã kích hoạt.

Bước 3: Người dùng click Thêm mã kích hoạt để tạo mã mới

Bước 4: Người dùng gửi Mã kích hoạt cho học viên sau khi xác nhận thanh toán khóa học.

- Gửi bằng Email tự động.

Vào phần Đơn hàng -> Chi tiết đơn hàng

Gửi mail chứa mã kích hoạt khóa học cho học viên.

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Mã kích hoạt → Mã giảm giá để xem danh sách mã giảm giá

Có thể lọc Mã giảm giá theo các điều kiện

Chọn Export để xuất file tổng hợp các mã giảm giá.

Vào Chi tiết để xem thông tin Mã giảm giá

 

Bước 3: Click Thêm mã giảm giá để thêm Mã giảm giá mới. Chọn Thêm để lưu lại mã giảm giá.

Bước 4: Người dùng sẽ cung cấp mã giảm giá cho học viên để học viên sử dụng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Báo cáo → Doanh thu

Chọn Export để xuất file báo cáo doanh thu.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) tại website subsdomain.mobiedu.vn.

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Mẫu mail. Giảng viên cài đặt mẫu email gửi mã kích hoạt đơn hàng rồi chọn Cập nhật để lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) trên website subdomain.mobiedu.vn. 

Bước 2: Vào Cài đặt → Tên miền và bảo mật. Làm theo hướng dẫn để tích hợp hệ thống quản lý mobiEdu mSchool lên website riêng của trường. Chọn Cập nhật để lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) tại website: subdomain.mobiedu.vn.

Bước 2: Vào Cài đặt → Gói dịch vụ để xem thông tin về gói dịch vụ trường học đang sử dụng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông báo

Bước 3: Người dùng chọn Thêm thông báo để gửi thông báo mới tới giảng viên/học viên.

Sau đó chọn lịch gửi theo nhu cầu ở Thời gian gửi. Cuối cùng chọn Thêm để gửi thông báo đi.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Landing page → Điều hướng. Giảng viên có thể click vào từng link và di chuyển vị trí hiển thị ở header và footer trên website trường học. Giảng viên có thể thêm mới link và sửa các link mặc định

Bước 3: Truy cập Cài đặt → Landing page → Danh sách các trang → Trang chủ. Người dùng có thể thay đổi giao diện trang chủ.

Clink vào biểu tượng hình cây bút để chỉnh sửa giao diện trang chủ.

Người dùng có thể thêm các trang tùy biến mới

Chọn Cập nhật để lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoảng giảng viên (được phân quyền) trên subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Chọn Cài đặt → Công cụ
 

Bước 3: Lựa chọn 1 công cụ và bật Kích hoạt. Chọn Cập nhật để lưu lại.

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên và website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông tin để thay đổi thông tin trường học

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên (được phân quyền) trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thanh toán

Bước 3: Click chọn các phương thức thanh toán và điền thông tin. Chọn Cập nhật để lưu lại.

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Chứng chỉ

Bước 3: Người dùng thiết lập các thông số cho chứng chỉ khóa học. Người dùng có thể tải xuống Mẫu chứng chỉ để tham khảo mẫu. Chọn Cập nhật để lưu lại.