DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Hướng dẫn tạo nhóm quyền

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên chủ site vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Giáo viênNhóm quản trị để đến với danh sách nhóm quyền trong trường

- Bước 3: Click vào nút Thêm nhóm quyền để tạo nhóm quyền

*Lưu ý: Thầy/cô tích vào Mặc định thì tất cả các tài khoản giáo viên mới tạo sẽ mặc định có các quyền trong nhóm này

- Bước 4: Click vào Phân quyền để phân quyền cho nhóm

*Lưu ý:

Danh sách quyền hiển thị theo các tính năng trên trang quản trị

Tích chọn Dữ liệu toàn toàn trường thì tài khoản sẽ có quyền thao tác với tất cả dữ liệu của website

Tích chọn Dữ liệu cá nhân thì tài khoản nào chỉ có quyền thao tác với dữ liệu cá nhân tài khoản đó tạo

Hướng dẫn tạo tài khoản giáo viên

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên chủ site vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Giáo viên → Giáo viên để đến với danh sách giáo viên trong trường

- Bước 3: Có 2 cách để tạo tài khoản giáo viên

Cách 1: Thầy/cô click vào nút Thêm tài khoản để tạo từng tài khoản giáo viên

Các thông tin bắt buộc: Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu

Cách 2: Thầy/côclick vào Import để tải file giáo viên lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản giáo viên

Thầy/cô click vào Phân quyền để phân quyền trục tiếp cho giáo viên

Có thể gắn thêm giáo viên vào nhóm quyền đã tạo hoặc tích chọn quyền cho giáo viên

- Để xuất dữ liệu tài khoản giáo viên trong trường, thầy/cô click nút Export

- Để thay đổi thông tin tài khoản giáo viên, thầy/cô click vào Chi tiết

+ Thầy/cô có thể thay đổi họ tên, số điện thoại, email của tài khoản

+ Thầy/cô có thể đổi mật khẩu, tạm khóa tài khoản.

 

Hướng dẫn xem logs hoạt động của giáo viên

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên chủ site vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Giáo viên → Logs để xem lịch sử hoạt động của các tài khoản giáo viên

+ Thầy/cô có thể lọc tìm kiếm theo Nhóm hành động/Hành động cụ thể

+ Thầy/cô có thể lọc tìm kiếm lịch sử hoạt động của từng giáo viên

 

Hướng dẫn tạo và quản lý lớp học

1. Tạo lớp học 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Lớp để đến với danh sách lớp học trong trường

- Bước 3: Click vào nút Thêm lớp học để tạo lớp học. Có 2 cách để thêm học sinh vào lớp học

Cách 1: Thầy/cô chọn thêm từng học sinh đã tạo tài khoản vào lớp học

Cách 2: Thầy/cô click vào nút Chọn tệp để tải file tài khoản học sinh mới lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản học sinh

Thầy/cô chọn gắn khóa học/gói khóa học nào cho lớp thì tất cả các học sinh trong lớp sẽ tham gia được khóa học/gói khóa học đó

2. Xem bảng điểm của lớp học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Lớp để đến với danh sách lớp học trong trường

- Bước 3: Click vào Bảng điểm để xem bảng điểm của học sinh trong lớp

*Lưu ý: Thầy/cô cần truy cập Cài đặt > Bảng điểm để tạo các đầu điểm thì mới có thể tạo các đầu điểm cho học sinh

- Bước 4: Click vào Import sẽ hiển thị popup tải file điểm của học sinh

- Bước 5: Click vào Mẫu để tải về file mẫu. File mẫu hiển thị danh sách các học sinh trong lớp và các đầu điểm thầy/cô đã tạo

- Bước 6: Thầy/cô điền điểm vào file mẫu và tải lên hệ thống theo năm học, học kỳ và môn học.

- Bước 7: Thầy/cô chọn tìm kiếm đồng thời theo năm học, học kỳ và môn học để xem bảng điểm của học sinh trong lớp.

- Bước 8: Thầy/cô chọn tìm kiếm đồng thời theo năm học, cả năm và môn học để xem điểm TB năm của lớp. ĐTBmcn = (ĐTBmhk1 + ĐTBmhk2 x 2)/3

*Lưu ý: Thầy/cô có thể click vào Sửa điểm để chỉnh sửa điểm của học sinh

3. Xem nhận xét của lớp học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Lớp để đến với danh sách lớp học trong trường

- Bước 3: Click vào Nhận xét để xem nhận xét về học sinh trong lớp

- Bước 4: Click vào Import sẽ hiển thị popup tải file nhận xét về học sinh

- Bước 5: Click vào Mẫu để tải về file mẫu. File mẫu hiển thị danh sách các học sinh trong lớp thầy/cô đã tạo

- Bước 6: Thầy/cô nhập nội dung nhận xét vào file mẫu và tải lên hệ thống theo môn học.

- Bước 7: Thầy/cô chọn tìm kiếm đồng thời theo tuần và môn học để xem nhận xét về học sinh trong lớp.

*Lưu ý: Thầy/cô có thể sửa, xóa các nhận xét về học sinh

Hướng dẫn tạo tài khoản học sinh

1. Tạo tài khoản học sinh

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Tài khoản đã đăng ký để đến với danh sách học sinh trong trường

- Bước 3: Tạo tài khoản học sinh. Có 2 cách tạo tài khoản học sinh

+ Cách 1: Click vào nút Thêm tài khoản để tạo từng tài khoản học sinh (Lưu ý số điện thoại cần nhập chính xác để xác thực tài khoản học sinh)

+ Cách 2: Click vào nút Import để tải file tài khoản học sinh lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu tài khoản học sinh

2. Xem bảng điểm của học sinh

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Tài khoản đã đăng ký để đến với danh sách học sinh trong trường

- Bước 3: Click vào Bảng điểm để xem bảng điểm các môn của học sinh

*Lưu ý: Thầy/cô truy cập Cài đặt > Môn học để tạo môn học thì danh sách môn học mới hiển thị trong bảng điểm.

- Bước 4: Click vào nút Import sẽ hiển thị popup tải file bảng điểm của học sinh

- Bước 5: Click vào Mẫu để tải về file mẫu. File mẫu hiển thị luôn danh sách các môn học đang có trên hệ thống.

- Bước 6: Thầy/cô điền điểm các môn học vào file mẫu và tải lên hệ thống theo năm học, học kỳ, lớp học

- Bước 7: Thầy/cô tìm kiếm theo năm học, học kỳ, lớp học thì sẽ hiển thị bảng điểm các môn học của học sinh

- Bước 8: Thầy/cô tìm kiếm theo năm học, cả năm, lớp học thì sẽ hiển thị ĐTBmcn của học sinh

ĐTBmcn = (ĐTBmhk1 + DDTBmhk2 x2)/3

*Lưu ý: thầy/cô click vào Sửa điểm để thay đổi điểm thành phần các môn học của học sinh

3. Xem nhận xét về học sinh

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học sinh → Tài khoản đã đăng ký để đến với danh sách học sinh trong trường

 

- Bước 3: Click vào Nhận xét để xem nhận xét về học sinh

- Bước 4: Click vào Import sẽ hiển thị popup tải file nhận xét về học sinh

- Bước 5: Click vào Mẫu để tải về file mẫu. File mẫu hiển thị danh sách các môn học hiện có trên hệ thống

- Bước 6: Thầy/cô nhập nội dung nhận xét các môn học vào file mẫu và tải lên hệ thống.

- Bước 7: Thầy/cô chọn tìm kiếm đồng thời theo tuần và lớp học để xem nhận xét về các môn học của học sinh

*Lưu ý: Thầy/cô có thể sửa, xóa các nhận xét về học sinh

Hướng dẫn tạo danh mục khóa học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Khóa học → Danh mục để đến với danh sách danh mục khóa học

- Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục khóa học

 

Hướng dẫn tạo khóa học

1. Tạo khóa học

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Khóa họcKhóa học video để đến với danh sách khóa học

- Bước 3: Click vào nút Thêm khóa học để tạo khóa học

+ Các thông tin bắt buộc tạo: Tên khóa học, Giáo viên, Trạng thái hiển thị, Lời chào đến khóa học, Thông tin khóa học, Lợi ích của khóa học

+ Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo khóa học

2. Tạo bài học trong khóa học

- Bước 1: Thầy/cô click vào Bài học để tạo bài học trong khóa học

- Bước 2: Click vào nút Thêm chương để tạo chương mới

+ Nhập tên chương học

- Bước 3: Click vào Thêm bài học để tạo bài học trong chương

+ Nhập tên bài học

- Bước 4: Click vào icon File để tạo nội dung cho bài học

+ Click vào tab Video để tải file mp4 làm nội dung bài học

+ Click vào tab Youtube để nhập link youtube làm nội dung bài học

+ Click vào tab Đề thi để chọn đề kiểm tra gắn cho bài học

+ Click vào tab Library để chọn file từ thư viện làm nội dung bài học

+ Click vào tab Text để nhập nội dung text cho bài học

+ Click vào tab Tài liệu đính kèm để tải file tài liệu đính kèm vào bài học

+ Trong mỗi bài học, thầy/cô click vào tên video/tài liệu để xem trước

 

Hướng dẫn tạo gói khóa học

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Khóa họcGói khóa học để đến với danh sách gói khóa học của trường

- Bước 3: Click vào nút Thêm gói khóa học để tạo gói khóa học

+ Các thông tin bắt buộc: Tên gói khóa học,, Chọn khóa học đưa vào gói, Trạng thái hiển thị, Thông tin gói khóa học, Lợi ích gói khóa học

+ Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo gói khóa học

Hướng dẫn tạo lịch học trực tuyến

Có 2 cách tạo: Thêm từng lịch học và Import file lịch học

1. Thêm từng lịch học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lịch dạy học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô)

- Bước 3: Click vào nút Thêm lịch học trực tuyến để tạo lịch học

*Lưu ý:

Chọn giáo viên nào thì giáo viên đó mới có thể mở phòng học trực tuyến để vào giảng dạy

Chọn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể vào học

Thầy/cô click vào Lịch trình nếu muốn tạo lịch học lặp lại nhiều ngày trong tuần

Click vào nút Thêm để hoàn thành đặt lịch

*Thầy/cô click Dạng bảng để xem các lịch học đã tạo theo dạng bảng

*Lưu ý: Thầy/cô bắt buộc phải chọn tìm kiếm theo giáo viên hoặc lớp học thì lịch mới hiển thị

Mỗi lịch học được tạo sẽ hiển thị dưới dạng thẻ trong bảng thời gian. Thầy/cô click vào thẻ sẽ hiển thị popup thông tin chi tiết lịch học

Thầy/cô có thể chọn đổi màu nhãn cho thẻ và click Cập nhật

*Thầy/cô click vào Danh sách để xem lịch học đã tạo hiển thị dưới dạng danh sách

2. Import lịch học

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lịch dạy học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô)

- Bước 3: Click vào nút Import sẽ hiển thị popup tải file lịch học

- Bước 4: Click vào Mẫu để tải về file mẫu lịch học

- Bước 5: Thầy/cô tạo file lịch học theo như mẫu và tải lên hệ thống

3. Export lịch học

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lịch dạy học trực tuyến (mặc định các lịch học sẽ hiển thị theo dạng ô)

- Bước 3: Thầy/cô click vào nút Export để xuất file dữ liệu lịch học đã tạo

 

Hướng dẫn mở phòng học trực tuyến

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học để đến với danh sách lịch dạy học (lịch học hiển thị mặc định dạng ô)

Lưu ý: Các lịch học hiển thị theo từng tuần, mặc định luôn hiển thị khoảng ngày của tuần hiện tại. 

- Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, thầy/cô click vào nút Tham gia

Có 2 cách để mở phòng học trực tuyến:

Cách 1: Thầy/cô click vào Sử dụng phiên bản lớp học ảo trên website để sử dụng phiên bản web

Cách 2: Thầy/cô click vào Tải ứng dụng học trực tuyến mSchool để tải về ứng dụng cho máy tính

Sau khi cài đặt ứng dụng thành công, thầy/cô click vào nút Tham gia lớp ngay sẽ mở ra giao diện phòng học trực tuyến bản app

Thầy/cô có thể tắt/bật tiếng và video

Click vào Người tham gia sẽ hiển thị danh sách các thành viên đang online trong phòng

Click vào Trò chuyện để chat với các thành viên trong phòng

Click vào Chia se màn hình để chia sẻ hiển thị màn hình đến các thành viên trong phòng

Thầy/cô click vào Bảng trắng để chia sẻ màn hình bảng viết online

Hoặc click chọn chia sẻ các màn hình đang hiển thị khác (Ví dụ slide bài giảng)

Click vào Ghi trên thanh menu để tiến hành ghi hình lại buổi học

Click vào Phản ứng trên thanh menu để chọn lựa các icon cảm xúc

Click vào Bảo mật trên thanh menu để cài đặt nâng cao

Nếu người chủ trì chọn Kích hoạt phòng chờ thì khi có thành viên tham gia vào sẽ đến sảnh chờ. Người chủ trì phải duyệt thì thành viên mới vào được phòng.

Click vào Kết thúc và chọn Kết thúc cuộc họp cho tất cả để đóng phòng học

Khi người chủ trì đóng phòng học thì tất cả các thành viên trong phòng sẽ bị out ra

Lưu ý: Với những lịch học có trạng thái Chưa bắt đầu thì khi thầy/cô click vào nút Tham gia sẽ chưa mở được phòng học trực tuyến

Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược đến giờ bắt đầu

 

Hướng dẫn tính năng điểm danh và xem thống kê lịch sử tham gia

1. Điểm danh học sinh vào phòng học

- Bước 1: Thầy/cô truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học những lịch học đang có giáo viên mở phòng thì sẽ hiển thị icon Live

- Bước 2: Click vào tên lịch học đang live → chọn tab Điểm danh

- Bước 3: Theo dõi học sinh vào đúng giờ, vào phòng muộn dựa theo màu nhãn hiển thị

2. Xem thống kê lịch sử tham gia

- Bước 1: Thầy/cô truy cập Lịch học trực tuyếnDạy học những lịch học kết thúc sẽ hiển thị trạng thái Đã hết giờ

- Bước 2: Click vào tên lịch học Đã hết giờ 

+ Thầy/cô chọn tab Lịch sử tham gia sẽ xem được thời gian vào/rời phòng và tổng thời gian học của học sinh

+ Thầy/cô chọn tab Thiết bị sử dụng sẽ xem được địa chỉ IP và thiết bị truy cập vào phòng của học sinh

 

Hướng dẫn dự giờ trực tuyến

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Lịch học trực tuyến Dự giờ để đến với danh sách cá lịch học được dự giờ

Lưu ý: Các lịch học hiển thị theo từng tuần, mặc định luôn hiển thị khoảng ngày của tuần hiện tại. Thầy/cô dự giờ lịch học nào sẽ chọn tìm kiếm theo giáo viên dạy lịch học đó

- Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, thầy/cô click vào nút Tham gia

Lưu ý: Giáo viên giảng dạy phải mở phòng học thì người dùng mới có thể vào dự giờ

 

Hướng dẫn dạy học trực tuyến qua Google Meet

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản Google vào trang web: https://meet.google.com/ và click chọn Cuộc họp mới

- Bước 2: Thầy/cô click vào Tạo một cuộc họp sử dụng sau để hiển thị link liên kết cuộc họp

- Bước 3: Thầy/cô click chọn sao chép đường liên kết cuộc họp

- Bước 4: Thầy/cô vào trang quản trị trường học và click nút Thêm lớp học trực tuyến

- Bước 5: Thầy/cô chọn loại Phòng học trực tuyến Google Meet

- Bước 6: Nhập link liên kết cuộc họp Google Meet của thầy/cô

- Bước 7: Thầy cô gắn học sinh tham gia, chọn thời gian học và click nút Thêm để hoàn thành tạo lịch học

- Bước 8: Thầy cô click Tham gia vào lịch học vừa tạo sẽ mở ra giao diện Google Meet

- Bước 9: Thầy cô kiểm tra camera và micro rồi click Tham gia ngay sẽ đến giao diện phòng học

 

Hướng dẫn giáo viên tạo Ma trận đề

Bước 1: Giáo viên đăng nhập tài khoản giáo viên (đã được phân quyền) trên website trường dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Giáo viên chọn Bài kiểm tra → Ma trận đề

Bước 3: Giáo viên chọn Thêm ma trận đề để tạo Ma trận đề mới

Bước 4: Giáo viên điền Tên ma trận đềMôn học

Lưu ý: Giáo viên bắt buộc phải chọn Môn học và tạo chương, bài cho môn học mới hiện lên các nội dung kiến thức trong Ma trận đề

Bước 5: Giáo viên click chọn vào số 0 ở các nội dung bài học để chọn số lượng câu hỏi và các câu hỏi từ Ngân hàng câu hỏi vào Ma trận đề.

Giáo viên vào màn hình Chọn câu hỏi. Ở đây, giáo viên chọn điểm cho mỗi câu hỏi (có thể chọn điểm hoặc gõ điểm lẻ vào). Giáo viên có thể lọc theo loại câu hỏi, danh mục câu hỏi. Hoặc giáo viên chọn ngẫu nhiên số lượng câu hỏi/chọn tất cả câu hỏi.

Sau khi giáo viên đặt ra số điểm và chọn các câu hỏi, click OK để lưu lại.

Hệ thống sẽ tự động ghi nhận số lượng câu hỏi theo từng mức độ nhận thức của học sinh.

Giáo viên xem tỷ lệ số lượng câu hỏi và tỷ lệ câu hỏi theo từng mức độ nhận thức.

Nếu giáo viên muốn chọn lại câu hỏi, click Chọn lại.

Nếu giáo viên muốn Xem trước ma trận đề, click Xem trước.

Giao diện Xem trước hiển thị nội dung câu hỏi, điểm câu hỏi, cấp độ tư duy, môn học, nội dung chương và bài học.

Sau khi đã kiểm tra cẩn thận, giáo viên chọn Thêm để lưu lại Ma trận đề mới tạo.

Hướng dẫn giáo viên tạo đề kiểm tra từ Ma trận đề

Bước 1: Giáo viên đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) tại website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Giáo viên chọn Đề kiểm tra → Đề kiểm tra.

Bước 3: Giáo viên chọn Thêm bài kiểm tra → Thêm đề từ ma trận

Bước 4: Giáo viên tạo đề kiểm tra từ Ma trận đề.

Giáo viên điền các thông tin tạo đề thi: Tiêu đề, Mô tả, Danh mục đề.

Giáo viên gắn từng học sinh/ Lớp học vào đề kiểm tra. Chỉ các học sinh/học sinh trong lớp học được gắn với đề kiểm tra mới có thể nhìn thấy đề kiểm tra và làm bài.

Giáo viên cài đặt thời gian làm bài, tỷ lệ điểm đạt, trạng thái đề, thời gian mở đề, chế độ xem đáp án, số lần làm bài.

Giáo viên chọn Ma trận đề.

Giáo viên có thể tích chọn Trộn đề: Đảo thứ tự câu trong đề/ Đảo thứ tự đáp án trong câu.

Giáo viên chọn Thêm để lưu lại đề kiểm tra tạo từ Ma trận đề.

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Một lựa chọn để đến với danh sách câu hỏi Một lựa chọn

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Một lựa chọn

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Một lựa chọn chỉ có 1 đáp án đúng. Người dùng tích chọn đáp án đúng

Cách 2: Click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu câu hỏi

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Danh mục đề để đến với danh sách danh mục đề

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục đề kiểm tra

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Đúng/Sai để đến với danh sách câu hỏi Đúng/Sai

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Đúng/Sai

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo tưng câu hỏi

Câu hỏi Đúng/Sai chỉ có 2 đáp án. Người dùng tích chọn đáp án đúng

Cách 2: Người dùng click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi Đúng/Sai lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Tự luận để đến với danh sách câu hỏi Tự luận

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi tự luận

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Ghép đáp án để đến với danh sách câu hỏi Ghép đáp án

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi ghép đáp án

Người dùng nhập nội dung câu hỏi và đáp án tương ứng ở 2 cột

 

1. Xem bài làm đề kiểm tra gắn trong khóa học

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Bài làm → Khóa học 

- Bước 3: Click vào Chi tiết khóa học để xem danh sách học sinh đã làm đề kiểm tra trong khóa học

- Bước 4: Click vào Chi tiết học sinh để xem kết quả bài làm

- Bước 5: Click vào Chi tiết bài làm để xem nội dung cụ thể

2. Xem bài làm đề kiểm tra thông thường (không gắn trong khóa học)

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Bài làm → Link quiz

- Bước 3: Click vào Chi tiết đề kiểm tra để xem danh sách học sinh đã làm đề kiểm tra

- Bước 4: Click vào Chi tiết học sinh để xem nội dung bài làm

3. Chấm điểm câu hỏi tự luận

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Bài làm → Link quiz/Khóa học

+ Vào Chi tiết để xem nội dung từng bài làm của học sinh.

+ Click vào số câu tự luận để chấm điểm cho câu tự luận.

+ Bài làm tự luận của học sinh hiển thị

+ Giáo viên có thể tích đúng/sai, nhập nội dung ghi chú trực tiếp vào bài làm

+ Sau đó giáo viên sẽ nhập điểm và lời phê

+ Cuối cùng click Lưu dữ liệu để hoàn thành chấm bài tự luận

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Danh mục câu hỏi để đến với danh sách danh mục

Bước 3: Click vào Thêm danh mục để tạo danh mục câu hỏi

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Điền từ để đến với danh sách câu hỏi Điền từ

Bước 3: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi điền từ

Lưu ý: Người dùng nhập đáp án và để trong dấu ngoặc vuông trong câu hỏi điền từ

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Ngân hàng câu hỏi → Chọn loại Nhiều lựa chọn để đến với danh sách câu hỏi Nhiều lựa chọn

Bước 3: Có 2 cách tạo câu hỏi Nhiều lựa chọn

Cách 1: Click vào nút Thêm câu hỏi để tạo từng câu hỏi

Câu hỏi Nhiều lựa chọn có thể có nhiều đáp án đúng. Người dùng tích chọn các đáp án đúng

Cách 2: Click vào nút Tải file câu hỏi để tải file câu hỏi lên hệ thống

Click vào Mẫu để tải về file mẫu câu hỏi

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Đề kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm đề kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học sinh.

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học sinh có thể nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở để

Hình thức đề thi: tích chọn Thủ công sẽ hiển thị cột danh sách câu hỏi đã tạo trong ngân hàng câu hỏi

Người dùng có thể chọn tìm kiếm theo Loại câu hỏi Danh mục

Người dùng có thể kéo từng câu hỏi đưa vào đề

Người dùng có thể nhập số lượng câu hỏi và click Chọn ngẫu nhiên để chọn ngẫu nhiên câu hỏi đưa vào đề

Người dùng click Chọn tất cả để đưa tất cả câu hỏi vào đề

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo đề

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình hiển thị các câu hỏi trong đề tự nhập thủ công

 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Đề kiểm traĐề kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

- Bước 3: Click vào nút Thêm đề kiểm tra để tạo đề

*Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/lsnwrydzeikp_1622772971.png

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và gíao viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học sinh.

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/dc0vcvdyjr3w_1622773249.png

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học sinh nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/vd7zrt8p8qly_1622773258.png

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở để

Hình thức đề thi: tích chọn Tải lên tệp để tạo đề dạng tải file

Click tab Tải lên tệp và chọn tải file đề lên hệ thống

Màn hình hiển thị 2 cửa sổ khung. Một khung hiển thị file đề và một khung hiển thị đáp án câu hỏi

Người dùng nhập số lượng câu hỏi và số lượng đáp án (Đáp án A,B,C,… sẽ tương ứng theo số lượng giáo viên nhập)

- Có 2 cách để tạo đáp án trắc nghiệm:

+ Cách 1: Giáo viên chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi

+ Cách 2: Giáo viên click Tải file đáp án sẽ hiển thị popup tải file

+ Giáo viên click vào Mẫu sẽ tải về file đáp án mẫu. Giáo viên tạo file đáp án theo mẫu rồi tải lên hệ thống.

Giáo viên có thể chọn gợi ý cho câu hỏi. Có 4 loại gợi ý: Text, Ảnh, Video youtube và Audio

Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo đề

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, giáo viên click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình làm bài đề trắc nghiệm hiển thị

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Đề kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

Bước 3: Click vào nút Thêm đề kiểm tra để tạo đề

Lưu ý:

Người dùng chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra 

% đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/lsnwrydzeikp_1622772971.png

Người dùng chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra. Nếu như không chọn giáo viên chấm thi, các giáo viên được phân quyền Dữ liệu toàn trường ở phần Bài kiểm tra mới có thể chấm bài. Nếu như không được phân quyền, chỉ giáo viên tạo đề kiểm tra và giáo viên được chọn làm Giáo viên chấm thi mới có thể chấm bài làm của học sinh.

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/dc0vcvdyjr3w_1622773249.png

Người dùng chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học sinh nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng.

https://mschoolstatic.mobiedu.vn/site_5/image/vd7zrt8p8qly_1622773258.png

Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì người dùng tích vào Đặt lịch mở để

Hình thức đề thi: tích chọn Tải lên tệp để tạo đề dạng tải file

Click tab Tải lên tệp và chọn tải file đề lên hệ thống

Màn hình hiển thị file đề, người dùng tích chọn loại đề là Tự luận

Khi cài đặt là tự luận, học sinh sẽ gửi file hoặc tự nhập nội dung và nộp bài, giáo viên sẽ tự tay chấm điểm.

Để xem trước đề kiểm tra đã tạo, người dùng click vào Link

Click vào nút Làm bài

Màn hình làm bài đề tự luận hiển thị

 

Hướng dẫn tạo đề tải file dạng hỗn hợp (trắc nghiệm + tự luận)

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Đề kiểm tra để đến danh sách đề kiểm tra

- Bước 3: Click vào nút Thêm đề kiểm tra để tạo đề

+ Thầy/cô nhập tiêu đề và mô tả cho bài kiểm tra

+ Thầy/cô chọn gắn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể làm đề kiểm tra 

+ Thầy/cô chọn Giáo viên chấm thi để chọn những người được quyền chấm bài kiểm tra

+ Thầy/cô chọn bật/tắt Hiển thị danh sách xếp hạng để học sinh nhìn thấy/không nhìn thấy danh sách xếp hạng sau khi hoàn thành bài kiểm tra.

+ Phần % đạt tính theo tổng điểm của đề kiểm tra. Ví dụ tổng điểm là 10, cài đặt 80% điểm đạt thì học sinh được 8 sẽ tính là Đạt

+ Đề có trạng thái Công khai mới hiển thị đến học sinh (Riêng tư không hiển thị)

+ Nếu muốn đề chỉ mở trong một khoảng thời gian nhất định thì thầy/cô tích vào Đặt lịch mở để

+ Thầy/cô có thể cài đặt cho học sinh chỉ xem điểm hoặc có thể thể xem cả đáp án sau khi nộp bài

+ Thầy/cô có thể chọn số lần làm bài kiểm tra của học sinh

+ Phần hình thức đề thi, thầy/cô click chọn Tải lên tệp

+ Click tab Tải lên tệp và chọn tải file đề lên hệ thống

+ Tiếp theo thầy/cô click chọn Trắc nghiệm và tự luận

- Có 2 cách để tạo đáp án phần trắc nghiệm:

+ Cách 1: Thầy/cô chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi

+ Cách 2: Thầy/cô click Tải file đáp án sẽ hiển thị popup tải file

+ Click vào Mẫu sẽ tải về file đáp án mẫu. Thầy/cô tạo file đáp án theo mẫu rồi tải lên hệ thống

+ Thầy/cô có thể chọn gợi ý cho câu hỏi. Có 4 loại gợi ý: Text, Ảnh, Video youtube và Audio

- Phần tự luận thầy/cô chỉ cần nhập số điểm tối đa

- Bước 4: Click vào nút Thêm để hoàn thành tạo đề kiểm tra

- Bước 5: Quay lại trang danh sách đề, thầy/cô có thể click vào Link để xem trước đề kiểm tra vừa tạo

 

Bước 1: Giáo viên đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) trên website dạng subdomain.mobiedu.vn.

Bước 2: Giáo viên chọn Đề kiểm tra → Thống kê.

Bước 3: Giáo viên vào Chi tiết để xem tất cả những đề học sinh đã làm và chọn Export để xuất file excel điểm số các đề kiểm tra của học sinh

Hướng dẫn xem bài thi & chấm điểm

- Bước 1: Truy cập Đề kiểm tra → Tổ chức thi để đến với danh sách phòng thi trực tuyến

- Bước 2: Với những phòng thi có trạng thái Đã kết thúc, thầy/cô click vào nút Kết quả để xem kết quả làm bài của phòng thi

- Bước 3: Màn hình hiển thị danh sách tất cả các học sinh đã làm bài trong phòng thi. 

+ Với những đề dạng trắc nghiệm, thầy/cô click vào Chi tiết để xem chi tiết kết quả bài thi của học sinh

+ Với những đề dạng tự luận, thầy/cô click vào số câu tự luận để mở bài thi của học sinh lên chấm

+ Thầy/cô có thể tích đúng/sai, nhập điểm và lời phê trực tiếp trên bài làm của học sinh

 

Hướng dẫn giám sát thi

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên (có vai trò giám thị phòng thi) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Tổ chức thi để đến với danh sách phòng thi trực tuyến

- Bước 3: Với phòng thi có trạng thái Đang mở, thầy/cô click nút Vào phòng

+ Mần hình hiển thị các số liệu của phòng thi. Các số liệu cập nhật liên tục khi có học sinh vào phòng, làm bài, nộp bài, rời phòng thi

+ Click vào Yêu cầu rời phòng thi đối với những học sinh vi phạm quy chế. Những học sinh bị yêu cầu rời phòng thi sẽ không thể vào lại phòng

+ Click vào Kết thúc thi để kết thức phòng thi 

 

Hướng dẫn tạo phòng thi trực tuyến

- Bước 1: Thầy/cô đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra → Tổ chức thi để đến với danh sách phòng thi trực tuyến

- Bước 3: Click vào nút Thêm phòng thi để tạo phòng thi trực tuyến

+ Chọn giáo viên nào thì giáo viên đó sẽ trở thành giám thị của phòng thi

+ Chọn học sinh/lớp học nào thì học sinh/lớp học đó mới có thể vào phòng tham gia thi

- Bước 4: Thầy/cô chọn đề để đưa vào phòng thi

+ Có thể chọn tìm kiếm theo Loại đề, Danh mục đề, Người tạo đề, Ngày tạo đề

+ Có thể tìm chọn thủ công đề trong danh sách hoặc chọn ngẫu nhiên nhiều đề thi trong hệ thống. Nếu như chọn nhiều đề thi thì mỗi học sinh sẽ nhận được các đề khác nhau

- Bước 5: Thầy/cô click vào nút Thêm để hoàn thành tạo phòng thi

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Danh mục tài liệu

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục tài liệu

 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Thư việnTệp tin để đến danh sách tất cả các folder của thư viện

+ Folder Tất cả tệp tin bao gồm tất cả các tệp tin trong thư viện

+ Folder Khóa học bao gồm tất cả các tệp tin đã thêm vào khóa học

+ Folder Đề kiểm tra bao gồm tất cả các tệp tin đã thêm vào đề kiểm tra

+ Folder Tệp tin khác bao gồm các tệp tin khác

- Bước 3: Click chọn folder để đến danh sách tệp tin trong folder

+ Giáo viên chọn tab Youtube và nhập link youtube để thêm file

+ Giáo viên chọn tab Tải lên tệp để thêm các loại file khác lên hệ thống

- Bước 4: Click vào Chi tiết file để đổi tên file và thêm file vào danh mục

*Giáo viên click vào Chia sẻ để chia sẻ file tài liệu đến học sinh. Trên popup chia sẻ, giáo viên chọn học sinh/lớp học được nhận file tài liệu.

*Để chia sẻ nhiều file tài liệu đến học sinh, giáo viên tích chọn các file và click Chia sẻ tất cả. Trên popup chia sẻ, giáo viên chọn học sinh/lớp học được nhận file tài liệu.

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Danh mục bài viết để đến với danh sách danh mục bài viết

Bước 3: Click vào nút Thêm danh mục để tạo danh mục bài viết

 

Nội dung mới

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thư viện → Bài viết để đến với danh sách bài viết

Bước 3: Click vào nút Thêm bài viết để tạo bài viết

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Lịch báo giảng để xem lịch giảng dạy

Lưu ý: Người dùng bắt buộc phải chọn tìm kiếm theo lớp học thì bảng dữ liệu lịch báo giảng mới hiển thị

Nếu tìm kiếm theo Lịch giảng của tôi thì lịch giảng của giáo viên với các lớp sẽ hiển thị

Trường hợp giáo viên (Có quyền Dữ liệu toàn trường) chọn tìm kiếm theo 1 lớp cụ thể sẽ hiển thị lịch giảng dạy của tất cả các giáo viên trong lớp đó

Trường hợp giáo viên (Có quyền Dữ liệu cá nhân) chọn tìm kiếm theo 1 lớp cụ thể sẽ hiển thị lịch giảng dạy của giáo viên đó trong lớp

Click vào icon “+” để tạo lịch giảng cho từng tiết học

Click vào nút Import để tải file lịch giảng lên hệ thống

Click vào Mẫu sẽ tải về file mẫu

Bước 1: Đăng nhập tài khoản gíao viên vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông tin. Giáo viên có thể click vào từng mục để cài đặt thông tin về trường học và ảnh đại diện, favicon của website trường học.

Bước 3; Chọn Cập nhật để lưu lại các thay đổi.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) trên vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2:  Truy cập Cài đặt → Landing page → Điều hướng. Giáo viên có thể click vào từng link và di chuyển vị trí hiển thị ở header và footer trên website trường học. Giáo viên có thể thêm mới link và sửa các link mặc định.

Bước 3: Truy cập Cài đặt → Landing page → Danh sách các trang → Trang chủ. Giáo viên có thể thay đổi giao diện trang chủ.

Clink vào biểu tượng hình cây bút để chỉnh sửa giao diện trang chủ. Sau đó chọn Cập nhật để lưu lại.

Giáo viên có thể thêm các trang tùy biến mới.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên vào website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Chứng chỉ.

Bước 3: Người dùng thiết lập các thông số cho chứng chỉ khóa học. Người dùng có thể tải xuống Mẫu chứng chỉ để tham khảo mẫu. Chọn Cập nhật để lưu lại. Hoặc Cập nhật và xem trước để xem trước mẫu chứng chỉ và lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Tên miền và bảo mật.

Giáo viên làm theo đúng hướng dẫn để gắn hệ thống quản lý mobiEdu mSchool với tên miền riêng. Chọn Cập nhật để lưu lại.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Thông báo. Chọn Thêm thông báo để gửi thông báo cho học sinh và giáo viên khác.

Bước 3: Thiết lập thời gian gửi thông báo. Chọn Gửi ngay hoặc Gửi theo lịch trình, Gửi theo chu kỳ.

Bước 4: Chọn Lưu nháp. Hoặc chọn Thêm để gửi thông báo đi.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên trên website trường học dạng: https://subdomain.mobiedu.vn/

Bước 2: Truy cập Cài đặt → Gói dịch vụ để theo dõi thông tin các gói dịch vụ trường đang sử dụng. 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Cài đặtKhối học để khởi tạo các khối lớp theo cấp học. Sau khi chọn xong Cấp học, nhấn chọn Khối học. Chọn Cập nhật để lưu lại.

 

1. Tạo Môn học cho trường học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Cài đặtMôn học để đến với danh sách môn học của trường

Bước 3: Click vào nút Thêm môn học để tạo môn học

2. Tạo các Bài học cho Môn học

Để tạo ra Ma trận đề, đầu tiên bạn phải tạo các bài học cho môn học.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Cài đặtMôn học để đến với danh sách môn học của trường

Bước 3: Click vào Bài học để thêm các chủ đề bài học cho từng môn học

Bước 4: Chọn Thêm chương để thêm các chương lớn

Điền tên chương rồi chọn OK để Lưu lại.

Bước 5: Click Thêm bài học để thêm nội dung bài học nhỏ cho các chương.

Điền tên bài học rồi chọn OK để lưu lại.

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản giáo viên (được phân quyền) vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Cài đặtBảng điểm để đến với danh sách các đầu điểm được sử dụng trong bảng điểm

- Bước 3: Click nút Thêm điểm để tạo đầu điểm hiển thị trong bảng điểm

*Lưu ý: hệ số điểm sẽ áp dụng khi đưa vào công thức tính điểm TB: điểm x1, điểm x2, điểm x3