Hướng dẫn giáo viên

Tài liệu hướng dẫn:

HD_mSchool_GV_truong_doanh_nghiep.pdf
HD_mSchool_GV_truong_k12.pdf
HD_mSchool_GV_truong_tu_do.pdf

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn tạo tài khoản quản trị viên và tạo website trường học
Hướng dẫn quản trị viên tạo tài khoản giảng viên trên website trường học
Hướng dẫn giảng viên tạo tài khoản học viên trên website trường học
Hướng dẫn giảng viên tạo khóa học video trên website trường học
Hướng dẫn giảng viên tạo bài kiểm tra trên website trường học
Hướng dẫn giảng viên tạo lớp học tương tác trực tuyến trên website trường học
Hướng dẫn giảng viên tạo lớp học tương tác trực tuyến E class

Hướng dẫn học viên

Tài liệu hướng dẫn:

HD_mSchool_HS_truong_doanh_nghiep.pdf
HD_mSchool_HS_truong_k12.pdf
HD_mSchool_HS_truong_tu_do.pdf

Video hướng dẫn:

Hướng dẫn học viên tham gia khóa học video trên website trường học
Hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra trên website trường học
Hướng dẫn học viên tham gia lớp học tương tác trực tuyến trên website trường học
Hướng dẫn học viên tham gia lớp học tương tác trực tuyến E class